Allemansrätten

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Välkommen ut i en känslig natur

Allemansrätten gäller också på vattnet. Man får bada vid stränderna, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Man får inte vistas för nära hus och inte störa boende utmed stränderna. Särskilda regler som kan begränsa allemansrätten gäller i naturreservat.

På många håll i skärgården finns säl- eller fågelskyddsområden. Där är det förbjudet att gå iland eller vistas i närheten under viss tid på året. Det kan också finnas regler om t ex hastighetsbegränsningar, vattenskidåkning och kopplingstvång för hundar på öar.

 

 

 

 

Ankring, förtöjning och landstigning


Det är tillåtet att gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte hör till tomt, eller är skyddad med stöd av särskild lagstiftning. Tomt i det här sammanhanget är det område närmast ett hus där de som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus man kan uppehålla sig. Några regler om minsta avstånd finns inte. Inte heller finns någon regel för hur länge man får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning; något enstaka dygn. Det som är avgörande är risken att störa markägaren eller närboende.
Om man har tänkt ligga för ankar eller förtöjd någon längre tid vid annans strand behövs markägarens tillåtelse. Och för att ha en hus-båt liggande vid stranden under längre tid kan det vara nödvändigt med dispens från bestämmelserna om strandskydd.

Bryggor


Det är tillåtet att tillfälligt förtöja vid en brygga som ligger utanför tomt. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte hindras från att använda sin egen brygga. Mer varaktig eller regelbunden förtöjning vid annans brygga eller på annans vatten kan förmodligen betraktas som egenmäktigt förfarande om det är till hinder för strandägaren.

 

Naturreservat och fågelskydd

 

I områden som skyddas med stöd av Miljöbalken gäller i allmänhet särskilda regler som innebär inskränkningar i allemansrätten. I nationalparker och naturreservat kan det vara regler om eldning, tältning och båtförtöjning. Liknande regler kan gälla inom strand-skyddsområde om det behövs för att skydda känsligt djurliv eller växtlighet, eller för att undvika olägenheter av intensivt friluftsliv.
På de flesta öar längs Östersjö-kusten måste hunden hållas kopplad under sommaren. Vid fågel- eller sälskyddsområden råder landstig-ningsförbud viss tid av året, och även förbud att vistas på vattnet inom visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar i tre olika utföranden för respektive tidsperiod som förbudet gäller. Andra tider kan förekomma. Skyddsområden enligt Miljöbalken är markerade på båtsportkortet. Upplysningar får man från kommunen eller länsstyrelsen.

Övriga föreskrifter

 

 • Med stöd av Sjötrafikförordningen kan länsstyrelsen utfärda föreskrifter för båttrafiken, t ex om hastighetsbegränsningar och vattenskidåkning.
   

 • Vattenskoterförordningen förbjuder körning med vattenskoter annat än i områden som har beslutats av länsstyrelsen.
   

 • Begränsningar i tillträde kan gälla inom militära skyddsområden. I övrigt har utlänningar numera samma rätt som svenskar att vistas inom sådana områden.
   

 • I Fiskeförordningen finns bestämmelser om kräftpest, vilket har betydelse för den som paddlar i inlandsvatten. Det är förbjudet att flytta kanot och annan utrustning från smittat vatten utan föregående torkning eller desinfektering. Länsstyrelsen kan ge besked om smittade vatten.


  För mer information se » Naturvårdsverket


Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lagom
-För kort

-Följ upp


 

 

 

Våra annonsörer:

 

Tipsa andra om artikeln
Ditt namn:

Din e-post:

Mottagarens e-post: